ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชุมสภาสมัยสามัญที่2/256(ครั้งที่2) วันที่ 23 สองหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
23 ส.ค. 2564
2 ประกาศ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 (ขยายเวลาชำระภาษี) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
28 เม.ย. 2564
3 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายชำนาญถึงสวนมหาราช ตอน 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
86
09 เม.ย. 2564
4 ช่องทางการตอบแบบวัดการมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
62
28 ม.ค. 2564
5 ประกาศราคาประเมืนทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
04 ม.ค. 2564
6 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
80
25 ธ.ค. 2563
7 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
40
20 ธ.ค. 2563
8 การชำระภาษี ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
15 ธ.ค. 2563
9 เปิดเผยข้อมูลของบุคคลและหน่วยงานตาม ตัวชี้ ITA
17
09 ต.ค. 2563
10 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดให้บริการของเทศบาลตำบลวังวิเศษ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
06 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21