ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลวังวิเศษ เรื่อง รับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด ๑๙
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลวังวิเศษได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ16(2) กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน โดยให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตรงตามประกาศ และได้รับ 1 สิทธิ ต่อ 1 ครอบครัว เท่านั้น!!

สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ในระหว่างวันที่ 5 -12 พฤษภาคม 2563 ได้ดังนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลวังวิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ 075-296186

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 118 คน